Nhận 100$ trên tài khoản  

và bắt đầu kiếm tiền thụ động

 Phần thưởng chào mừng

Cho khách hàng mới! 

8 800 200-06-76

info@npbfx.com

KHÔNG RỦI RO

Giao dịch trên quỹ tiền thưởng

HỌC GIAO DỊCH

Cổng phân tích cho người mới bắt đầu

NHÀ MÔI GIỚI 

TIN CẬY

23 năm làm việc trên thị trường

TẤT TRONG MỘT NỀN TẢNG

Các công cụ khác nhau

8 800 200-06-76

info@npbfx.com

Thương hiệu NPBFX đã làm việc với khách hàng từ năm 1996. Cho đến năm 2016, các nhà giao dịch cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đã được thực hiện thông qua ngân hàng được cấp phép với Ngân hàng trung ương Nga (Nefteprombank JSC). Đầu năm 2016, công ty thay đổi thương hiệu, mảng dịch vụ khách hàng cá nhân chuyển sang công ty quốc tế NPBFX và mảng khách hàng doanh nghiệp vẫn được thực hiện qua ngân hàng.

 

NPBFX là thành viên của Uỷ ban Tài chính – một tổ chức quốc tế điều chỉnh các tranh chấp trong ngành dịch vụ tài chính.

 

Các điều khoản và điều kiện chi tiết của chương trình “phần thường chào mừng – 100$” được thể hiện trong quy định về các điều khoản và điều kiện hoạt động khuyến mãi của công ty.